ጋዜጣዊ መግለጺ ቊ. 28

ዕዉት በርቃዊ መጥቃዕቲ ተኻይዱ።
ደባይ ኣሃዱታት ስሙር ደሞክራስያዊ ግንባር ደቂቕ መጽናዕቲ ኣካይዶም፣ ብዉሕሉል ኣገባብ ዘካየድዎ በርቃዊ መጥቃዕቲ፣ ንምኩሕ መራሒ ደሚርካ ኣርባዕ፡ተ (4) ኣባላት ስለያ፣ ምስታ ዝንቀሳቐሱላ ዝነበሩ ወትሃደራዊ ማኪና ተቓጺሎም ኩሎም ሓሪሮም ኣለዉ። ብዕለት ግንቦት, 16/2016 ጸጥታ ኤርትራ ወፍሪ ኣካይዱ፣ ምዉታትን ብረትን ገዲፉ ከይዱ ስለዝነበረ ድሒርና ክንገልጾ ኢና።

ዕለተ ስርሒት፦ 05/ 28/ 2016 ወጋሕታ ተኻይዱ። ቦታ ስርሒት፣ ኣብ ሞንጎ ፎርቶ ሳዋን መስወዲብን ኮይኑ ዶብ ሱዳን እዩ።

ናይ ኣፈጻጽማ ኣገባቡ። እቲ ዝፍክር መጀር ላዕለዋይ ሓላፊ ኮይኑ ንፍሉይ ወፍሪ ክመርሕ ዝተመደበ እዩ። ንሱ ራብዓይ ርእሱ ካብ ፎርቶ ሳዋ ተበጊሶም ብወትሃደራዊ ቶዮታ (ፒክ ኣፕ) ንመስወዲብ ይጓዓዙ ነይሮም። ዉፍያት ደባይ ኣሃዱታትና ድማ ከም ወትሩ ድብያ ኣጻዊዶም፣ ብዉሕሉል ኣገባብን ተወፋይነትን ዕዉት በርቃዊ መጥቃዕቲ ኣካይዶም ነታ ጉጅለን ንብረታን ደምሲሶማ።

ዝተቐትሉ ኣርባዕተ ኣባላት እዮም። ንሳቶም መጀር ጸጋይ ወልዱ ቀንዲ ሓላፊ። ተለንተ ተስፋሂወት ገብረኣምላኽ (ብተስፊት) ዝጽዋዕ ድማ መራሒ ሓይሊ እዮ። ናይቶም ክልተ ኣስማት ጌና ኣይተፈልጠን። ኩሎም ኣብ ወትሃደራዊ መኪና ከለዉ ስለዝተወቕዑ ምሉእ ብምሉእ ተቓጺላ ናብ ሓሙሽኽቲ ስለዝተቐየረት ኣርባዕቲኦም ሓሪሮም እዮም። መጀር ጸጋይ ንስሙር ደሞክራስያዊ ግንባር ንምጥፋእ ብትምክሕቲ ክፍክርን ክህንደድን ዝቐነየ ረቂቕ ሰብ’ዩ። ብጣዕሚ ዘገርም ግና፣ ግንባርና ምስ ተቓወምቲ ሱዳን ዓሌት በጃ ከቋርኑና ፈቲኖም። ንሕናን ንሳቶምን ክልተ በበይኑ ዜግነት ዘለና፣ ብዕላማ ቓልሲ ድማ ፈጺምና ዘራኽብ የብልናን። ስርዓት ኤርትራ ከትኣሳስረና ዝደለየሉ ምኽንያት እንታይ’ዩ ዕላምኡ? ስለዚ ንጸጥታዊ ውዲቱን ፖለቲካዊ ጸወትኡን ይኹን ግደ መጀር ጸጋይን መደቡን ንምቅላዕ ግና ድሒርና ክንገልጾ ኢና።

መን’ዩ መጀር ጸጋይ? ድሕረ- ባይትኡ፣ ባህርያቱን ዘይሕጋዊ ተግባሩን’ከ?

ድሕረ ባይትኡ፦ መጀር ጸጋይ ወልዱ ወዲ ኣርባዕተ ኣስመራ እዩ። ብወዲ ኣርባዕተ/ Quatro/ ዝብል ሳጓ ይጽዋዕ። ንሱ ኣባል ስሙር ውድብ ኣካል ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ (ተ. ሓ. ኤ.) ዝነበረ እዩ። ኣብ መፋርቕ 1980 ድማ እቲ ውድብ ብተስፋምህረት ተመሪሑ ኣብ ምዕራባዊ በረኻታት ኤርትራ ብረታዊ ቃልሱ ይቕጽል ነይሩ። እንተኾነ ግና ብህዝባዊ ግንባር ዝተደምሰሰ ሃገራዊ ውድብ ነይሩ።

መጀር ጸጋይ ወልዱ ካብ ስሙር ውድብ ኣብ 1986 ብህ. ግንባር ተማሪኹ። ካብ ሓለዋ ሰውራ ወጺኡ ድማ ኣብ 1988 ናብ ክፍለ ሰራዊት 85 ተመዲቡ ክሳብ ናጽነት ኣገልጊሉ መራሕ ጋንታ በጺሑ ነይሩ። ስርዓት ኤርትራ ኣብ ኣፍሪቃ ብሓፈሻ፣ ኣብ ዓበይቲ ቀላያት ብፍላይ ክቡር ማዕድናት ንምርካብ ብኮንትሮባንዶ ዘይሕጋዊ ንግዲ ወፍሪ የካይድ ነይሩ። ስለዚ መጀር ጸጋይ ናብ ሉኡላዊት ሃገር ኮንጎ ተላኢኹ፣ ኣብ ዘይሕጋዊ ንግዲ ተዋፊሩ ንሽዱሽተ (6) ዓመታት በብዓይነቱ ክቡር ማዕድናት ንምዝራፍ ዘገልገለ እሙን ሰብ’ዩ። ንሱ ንኤርትራ ምስ ተመልሰ ድማ፣ ናይ ዘይሕጋዊ ኣገልግሎቱን ተኣማንነቱን ዓስቢ ተባሂሉ ናይ መጀር መዓርግ ተዋሂቡዎ። ሽዑ ብትምክሕቱ መሬት ኣይትጽርኒ ካብ ዝብሉ ሓደ ዘይሓላፍነታዊ ሰብ ነይሩ።

ባህርያቱ፦ መጀር ጸጋይ ኣዝዩ ሱሱዕን ዘማውን’ዩ። ብስድነቱን ትምክሕቱን ድማ ይፍለጥ። ልዕሊ ኹሉ ካብ ጸቢብ ኣትሓሳስብኡ ዝብገስ፣ ብኣነዋሪ ወገናዊ ምክፍፋል ዝተቖማጥዔ፣ ብጉድለት ስነ-ምግባሩን ጽዩፍ ባህርያቱን ዝልለ፣ ኣብ ጎደና ብቕሉዕ ዝዛረብ ብዙሕ ሰብ ዝምስክሮ’ዩ ። ንሱ እሙን ኣገልጋሊ ስርዓት ስለዝኾነ ንጸቢብ ወገናዊ ኣትሓሳስብኡ ክእርም ዓገብ ክበሃል ኣይተደልየን። ምኽንያቱ ስርዓት ኤርትራ ሓድነት ህዝቢ ንምዝራግ ካብ ዝጥቀመሉ ከፋፋሊ ሜላ፣ መጀር ጸጋይ ሓደ ካብ ቀንዲ ዘጓሃህር ኣርሆ’ዩ።

ጸጥታውን ፖለቲካውን ውዲት ኤርትራን ተራ መጀር ጸጋይን

ኣብ ኤርትራን ዶብ ሱዳንን ዘሎ ዝተሓላለኸ ኩነታትን ውዲት ስርዓት ኤርትራን ብሓጺሩ ምጥቃሱ ኣገዳሲ’ዩ። ምኽንያቱ፦

ስርዓት ኤርትራ ብሰንኪ ግጉይ ናይ ወጻኢ ፖሊሲኡ ዝወስዶ ዘይሕጋዊ ኣገባብ፣ ንዞባና ናብ ዘይምርግጋእ ከምዘምርሖ ዝተመስከረ እዩ። ጉድለቱ ንምሽፋን ድማ ኩሉ ግዜ ጸጥታዊ ውዲት ኣሊሙ ፖለቲካዊ ጸወታ ናይ ምክያድ ልምዲ ኣለዎ። ስለዚ ናይ ሱዳን ተቓወምቲ ዝኾኑ ዓሌት በጃ ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ ኣብ ከይሩ ወትሃደራዊ መዓስከር ሂቡ፣ ብኤርትራውያን ዓለምቲ እናሰልጠኑ፣ ሎጂስቲካዊ ጠለባት ድማ ኣማሊኡ ኣንጻር ሱዳን ከምዝንቀሳቐሱ ገይሩ ካብ ዘዋፍሮም ዉሑድ ግዜ ኣይገበረን።

ይኹን’ምበር ኣብ ሞንጎ መራሕቲ ቀቢላታት በጃ ዘይምርድዳእ ኣጋጢሙ። ስርዓት ኤርትራ ግቡእ ፍታሕ ኣይገበረሉን። ብኣንጻሩ ከም ልሙድ ባህርያቱ ሓድነት ስለዘይፈቱ ድማ ጸግዒ ቀቢላ ዓባስ ሁመድን ሓሰበላ ሁመድን ወሲዱ። ብውሳኔን መርገጽን ኤርትራ ዘይዓገቡ ካልኦት መራሕቲ ቀቢላ በጃ ነይሮም። ንሳቶም ም ብሓሰበላ ዓሊ ሓሰንን ምክትሉ መሓመድ ኣቡበከርን ዝምራሕ ዓሌት በጃ፣ ካብ ኤርትራ መዓስከር ከይሩ ዕለት 05/ 16/ 2016 ኣምሊጦም ናብ ዝተወለድሉ ከባቢታት ዝርከብ በረኻታት ከይዶም። ስርዓት ኤርትራ በዚ ሃንደበታዊ ፍጻሜ ሰንቢዱ፣ ንዝተፈንጨሉ ዓሌት በጃ ንምህዳን ብመርዛም ጉልባብ ናብ ሩባ ክራየት ወፍሪ ኣካይዱ።

እዚ ብዕለት ግንቦት/16/ 2016 ብጸጥታ ኤርትራ ዝተኻየደ ወፍሪ፣ ኣብ ሩባ ክራየት ናይ ሱዳን ተቓወምቲ ዓሌት በጃ ኣይነበሩን። ብኣንጻሩ ምስ ስሙር ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ ናይ ሓደ ሰዓት ተዂሲ ተኻይዱ። ስለያ ኤርትራ ዘይተጸበዮ ግጥም ምስ ኣጋጠሞ ክጻወሮ ስለዘይከኣለ፣ ሰለስተ (3) ሬሳታትን ክልተ (2) ብረትን  ራሕሪሖም ከምዝኸዱ ንብረቶም ስለዝተማረኸ ተረጋጊጹ’ዩ። ብወገና ነዚ ሓበሬታ’ዚ ኣብ ክንዲ ቀልጢፍና ምዝርግሑ እቲ ኩነታት ንምክትታል ክንጽበ ዝመረጽናሉ ብቑዕ ምኽንያት ነይሩ።

ስለዚ ውዲትን ወፍርን ኤርትራ ክልተ ዕላማታት ነይሩዎ። ቀዳማይ፦ ነቶም ካብ ኬይሩ ዘምለጡ ዓሌት በጃ ዘይሕጋዊ ተግባሩ ንኸየቃልዕዎ ንምክልኻል ክሃድኖም ዝዓለመ ነይሩ። ካልኣይን ቀንዲ ዕላማን ግና፣ ብጉልባብ በጃ ንስሙር ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ ንምህዳን መርትዖ ዝኾኖ ሰባት እንተሒዙልና፣ ኣብ መሬት ሱዳን ምስ ተቓወምቲ ዓሌት በጃ ኮይና ንሰርሕ ከምዘለና ኣምሲሉ ከባእሰና ንሱ ድማ ከም መዋገዪ ክጥቀመሉ’ዩ ነይሩ ቀንዲ ውዲቱ። ኣቐዲሙ ድማ ነዚ ጸጥታዊ ውዲት ዘሳስዩ ነቲ ሓበሬታ ናብ ጸጥታ ከሰላ ሱዳን ዘብጽሑ ውዳቤ ገይርሉ ነይሩ። እንተኾነ ግና እቲ መርዛም ጸጥታውን ፖለቲካውን ውዲት ስለዝፈሸለ፣ ናይ እስላማዊ ጥርኑፋት ኣሳሰይቲ ግብረ ሽበራ ገይሩ ከቕርበና ፈቲኑ ኣይሰለጦን።

መደምደምታ፤ እቲ ኣብ ኮንጎን ኣብ ኤርትራን ኣጋፋሪ ዝነበረ ጥሩምባ ዝተነፍሓሉ ሙኩሕ መጀር ጸጋይ፣ ነቲ መርዛም ጸጥታዊ ውዲቱ ከተግብር ንስሙር ደሞክራስያዊ ግንባር ክድምስስ ኣይከኣለን። ብኣንጻሩ ኣብ ኩሉ ከይበጽሐ ነብሱ ንምክልኻል ኣይበቐዐን። ንሱ ትምክሕቱን ፈኸርኡን ሒዙ ብባርዕ’ዩ ተቓጺሉ ሞይቱ። ስለዚ ጸጥታዊ ኤርትራ ብሞት መጀር ጸጋይ መሊሱ ክዓብድ እዩ። ኣብ ቦታ ስርሒትን ከባቢኡን ናይ ስለያን ጉጅለታትን ሰራዊትን ኣምጺኡ ሰፊሕ ወፍርን ተፍትሽን ከምዝገብር ከይተሓልመ ዝፍታሕ እዩ።

ስሙር ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ በዚ ኣጋጣም’ዚ ዘመሓላልፎ መልእኽቲ

ዉፉያት ደባይ ኣሃዱታትና፣ ደቂቕ መጽናዕቲ ምክያድ፣ ውሕሉል ናይ ኣፈጻጽማ ኣገባብ ዘለዎ በርቃዊ መጥቃዕቲ ብምክያድ፣ ብፍላይ ነቲ ሙኩሕን ፈካርን መጀር ጸጋይ ምስ ጉጅልኡ ብምድምሳሶም ኣዝዩ ሓበን ተሰሚዑና። ስለዚ ብስም መሪሕነትን መሰረታት ስሙር ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ ኣድናቖትና ክንገልጽ ንፈቱ። እዚ ዓወት’ዚ ውድቀት ስርዓት’ዩ። ንደለይቲ ለውጢ ድማ ጽቡቕ ተስፋ’ዩ።

ስሙር ደሞክራስያዊ ግንባርር ኤርትራ፣ ቃልስና ክስስን ናህሩ መታን ክቕጽል፣ ህዝባዊ ባህርያት ክለብስ ስለዘለዎ፣ ሰፊሕን ንጡፍ ተሳታፍነት ህዝብና ክዓዝዝን ሓይሉ ዓብዩ ብኹሉ መዳያቱ ሓገዝኩም ክትገብሩ ነቲ ቓልሲ ድማ ክትጽንበሩዎ ብኣኽብሮት ንጽውዕ። ንዉፉያት ደባይ ኣሃዱታትና ድማ ብሞራል ምትብባዕ፣ ብፋይናንስ ምሕያሉ፣ ሞያውን ምኽርን ተክኒካውን ሓገዝን ይኹን ብኣካል ክትሕብሕብዎ ንምሕጸን።

ውድቀት ንምልካዊ ስርዓት ኤርትራ!!                          ክፍሊ ዜናን ባህልን፣ ስሙር ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ።

መዘኻኸሪ፦ ካብ ህዝብና ቅኑዕ ነቐፈታን፣ ሃናጺ ምኽርን ስለንጽበ፣ ብኣድራሻና ክትሰዱልና ብኽብሮት ንሕብር።

Email: [email protected]


Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

Take Action


Upcoming Events

View all Events

Leaderboard

Ephrem Mehari 1
+485sc earned social capital
Ephrem Mehari 1
+485sc earned social capital

Poll

What type of movement would be more effective in Eritrea?