ናይ መርድእ ምልክታ፡ ኣብ ጐደና ዝልጥፍ፣ 5000 ናቕፋ ክቕጻዕ ተወሲኑ

ስርዓት ህ.ግ.ደ.ፍ.  ኣብ ዕለት 19 ሓምለ 2016 ንጻዕቂ መርድእ ኣብ ኤርትራ ብዝምልከት ኣኼባ ኣካይዱ። ትሕዝቶ ናይቲ ኣኼባ ዝዓበየ ክፋሉ እዚ ህዝቢ ሓዘን ተረኺቡ እናተባህለ ካብ ናብ ዝንቀሳቐሶ ዘሎ ንምዕጋት እንታይ ይገበር ኣብ ዝብል ዛዕባ ነበረ።

በዚ መሰረት ናይ መርድእ ምልክታ ኣብ ናይ ምልክታ ሰሌዳታት ይኹን ጐደናታት ንኸይልጠፍ ዝእግድ መምርሒ ሰነድ ቊጽሪ 56 ኣዋጅ ኣመሓላሊፉ ኣሎ። እዚሰነድ ቊጽሪ 56 ኣዋጅ ኣብ ግብሪ ንኽውዕል ብምምሕዳር ዞባ ማእከል ጀሚሩዎ ኣሎ። ብኡ መሰረት ድማ ምምሕዳር ዞባ ማእከል ናብ ኩለን ናይቲ ከባቢታት ምምሕዳርን ንኡስ ዞባታትን ተላኢኹ እቲ ሰነድ ከምዘለዎ ክግለጸለን ድሕሪ ምግባር፣ ነዚ መምርሒ’ዚ ዝጠሓሰ ዜጋ ድማ 5000 ናቕፋ ናብ ክፍሊ ሕሳብ ውሽጢ ሃገር ኣታዊ ንኽገብር ጽኑዕ ትእዛዝ ተመሓላሊፉ ኣሎ።

ስለዚ ነፍሲ-ወከፍ ዞባ ትኹን ንኡሳን ዞባታት ኣብ ትሕቲ ምምሕዳረን ዝርከቡ ነባሮ ህዝቢ ክሕብራን መጠንቀቕታ ክህባን ይግባእ እናበለ ሓዘን ንኸይግበርውን ጽዑቕ ምክትታል ይገብር ከምዘሎ እቲ ዝመጸና ሓበሬታ ኣረጋጊጹ።

ስለምንታይከ ተኣዊጁ፣

  1. ህዝቢ ኤርትራ ደቁን ደቂ ደቁን ኣብ ፈቐዶ ቤት-ማእሰርትን፡ ምድረ-በዳን ሰሃራን፡ ባሕርን ዝጠፍእ ዘሎ እታ እንኮ ሓበሬታ ዝረኽበላ ኣብ ናይ ምልክታ ሰሌዳታትን ኣብ ጐደና ዝልጠፉ እዮም። ንነዊሕ ዓመታት ደሃይ ደቆም ዝተሰወሮምውን ወደይ/ጓለይ ዝረኣየ ዓይኑ ይብራህ ዝብል ምልክታውን ኣብኡ እዩ ዝርከብ።
  2. ኣብ ኤርትራ ናይ መርድእ ኩነታት ካብ መጠን ንላዕሊ ስለ ዝበዝሐ፣ ወግሐ ጸብሐ ነቲ ምልክታታት ዘንብቡ ሰባት ኣብ ነፍሲ-ወከፍ ኩርናዕ ናይ ምልክታ ሰሌዳ ወይ ኣብ ጐደናታት ዝተለጠፈ ወረቐት ብዕስለ ጉጅለ ተኸቢቡ ስለ ዝርአ ሓደ ዘይተጸበዮ ሃንደበታዊ ናዕቢ ንኸይለዓል ስግኣት ስለዘለዎ ብዓይኒ ህ.ግ.ደ.ፍ. ነዚ ብጀካ ምእጋድ ካልእ ኣማራጺ የብለይን፡ ብምባል ብኣዋጅ ከዓግቶ ወሲኑ ኣሎ።
  3. ነቶም ዝልጠፉ ምልክታታት ቀሊጦም ዝጒሕፉ ሰራሕተኛታትውን ደሞዞም ኣብ ክንዲ ካብቲ ስርዓት ዝኸውን ካብቲ ህዝቢ ብመልከዕ  መቕጻዕቲ ንምኽፋልን ብኡ ኣቢልካውን ምንጪ እቶት ንምርካብ ዝመሃዞ እዩ።
  4. ሎሚ ኣብ ኤርትራ፡ ምዉት ቀባሪ ስኢኑ፡ ሬሳ ኣብ ክንዲ ኣብቲ ዝኣምነሉ መቓብር ዝቕበር ኣብ ሕጓ ገዝኡ ንኽቕበር ዝግደደሉ ኩነታት በጺሑ ከምዘሎ ስርዓት ህ.ግ.ደ.ፍ. ኣጸቢቑ ይፈልጥ እዩ። ስለዚ ከምዚ ናይ ሎሚ ኣዋጅ ብጋህዲ ዘይተነግረ’ምበር ሬሳ ከፊልካ ናይ ዝቕበረሉ ኣገባብ፣ ሬሳ ምስ ሞተ ኣብ ገዛ ክቕመጥ የብሉን ናብ ዝብል ኣንፈት የምርሕ ከምዘሎ ንዕዘብ ኣለና።

ኣብ መደምደምታ ድማ ኩሉ ናይ ቀብሪ ስነ-ስርዓት ባዕሉ ማለት መንግስቲ ክገብሮ እዩ ዝብል ኣዋጅ ከይመጸ ኣይተርፍን’ዩ ዝብል እምነት ኣለና። ናይ ህዝቢ ባህልን ልምድን ክብርን ሓደ ብሓደ ክሰብሮም ጸኒሑ እዩ። እቲ ክኸዶ ዝጸንሐ መስርሕ ናብዚ ዝዓለመ ምዃኑ ግልጺ እናኾነ መጺኡ ኣሎ። ስርዓት ህ.ግ.ደ.ፍ.ኣብ ናይ ህዝቢ ሓዘን ይኹን ሬሳ ኢዱ ዘእትወሉ ምኽንያት ኣይነበሮን። ሕማቕ መንግስቲ ምስ ቈልዓ ሰበይቲ ይበኣስ ከም ዝበሃል ግን ኣብ ውሽጢ መነባብሮ ስድራቤት ኣትዩ ዝበልዕዎን፡ ዝሰትይዎን ክቕይሰሎም ንርእዮን ንሰምዖን ኣለና።

 

ናብቲ ቀንዲ ጉዳይና ምልስ ኢልና ብዛዕባ መርድእ ኣብ ውሽጢ ሕብረተሰብና ከመይ ይሰርሕ ከምዝነበረ ብሕጽር ዝበለ ክንጠቅስ ንፈቱ ። ከም ባህልን ልምድን ሕብረተ-ሰብ ኤርትራ ሓዘንተኛ ስድራ-ቤት ከም መቃልሒ ሓዘኑ ዝጥቀመሎም ኣገባብ መራኸቢ ሰለስተ ዓይነት እዮም።

  1. ኣብ ገጠራት ኤርትራ ዝቕመጥ ሕብረተ-ሰብና ብመን ዕዉት ወለንተኛታት ተዳልዮም ብሓፈሻ ናብ ከባቢ ዓድታት ብፍላይ ድማ ዓጽመ ስጋ ዝርከብሉ ርሕቕ ዝበለ ወረዳታትን ኣውራጃታትን ዘማልአ ብንጥፈት ዚንቀሳቐሱ ኣጓብዝ ይለኣኹ። ሓመድ ድበ እንተኾነውን እቲ መርድእ ዝበጽሖ ኣካል ዝነበሮ መደብ ኣቋሪጹ ኣብቲ መዓልቲ ቀብሪ ይርከብ።
  2. ዓቕሚ ዘለዎ ስድራ-ቤት መዋቲ ብመንገዲ ፈነወ ሬድዮን ጋዜጣን ተጠቒሙ የርድእ፣ ከምኡውን ብተሌፎን ክርከቡ ዝኽእሉ ደዋዊሉ እቲ መርድእ ኣብ ውሽጢ ዉሱን ሰዓታት ኣብ ኩሉ ከምዝበጽሕ ይግበር ነይሩ። እዚ ኣገባብዚ ግን ብናይ ገንዘብ ዓቕሚ ዝትመን ኢዩ።

 

  1. ኣብ መብዛሕትኡ ኣብ ከተማታት ዝርከብ ሕብረተ-ስብና ካብ ኩሉ ተምሳል ዝተኣከቦ ስለዝኾነ ኣብ ቊጽሪ 2 ተጠቒሱ ዘሎ ምጥቃም ቀዳማይ ኣማራጺ ክኸውን ከሎ ዓቕሚ ምስ ዘይፈቅድውን እቲ ዝተሓተ ኣገባብ ናይ መዋቲ ስእልን ሓበሬታን ዝሓዘ ጽሑፍ ኣብ ናይ ምልክታ ሰሌዳታትን መናድቕን እናተለጠፈ እቲ ህዝቢ ናይ ሓዘን ተኻፋሊ ዝኾነሉ ልሙድ ኣገባብ መራኸቢ ነይርዎ። ከምኡ’ውን ገንዘብ ከፊልካ ኣብ ኣደባባያትን ናይ ከተማ ኲርንዓትን ብኣካል እናተንቀሳቐሱ ዘእዉዩን ይግበር ነይሩ።

 

ስርዓት ህ.ግ.ደ.ፍ. ነዚ ባህሊ’ዚ ብዝዓበየ ክድምስስ ከምኡ’ውን እተን ይውሓዳ ይብዝሓ ኣብ መዓልቲ ሓዘን ዝግበራ ቍንጣሮ ወጻኢታት ናብ ጅብኡ ንምእታው ዝገብሮ ዘሎ ስስዐ እዩ።

ስለዚ ነዚ ኣብ ላዕሊ ብዝርዝር ዝተጠቕሰ ኣገባብ መራኸቢታት ሓዘን ቀስ ብቐስ እናደኸመ ክቕጽል ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ መደምደምታ ድማ እንሆ ብኣዋጅ ከምዝእገድ ገይሩ።

 

ባህልን፣ ስሙር ደሞክርሲያዊ ግንባር ኤርትራ www.EriFront.com  E-mail: [email protected]

 

Penalty-for-Posting-Funeral--Notice-01.gif

Penalty-for-Posting-Funeral--Notice-02.gif


Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

Take Action


Upcoming Events

View all Events

Leaderboard

Ephrem Mehari 1
+485sc earned social capital
Ephrem Mehari 1
+485sc earned social capital

Poll

What type of movement would be more effective in Eritrea?