ዘሐጉስን ዘሕዝንን ፍጻሜታት ኣብ ኤርትራ።

ኣብ ኤርትራ ኣብዚ ቐረባ መዓልታት ክልተ ዘሐጉስ ክልተ ድማ ዘሕዝን ፍጻሜታት ተራእዮም። ዘሐጉሱ ክልተ ፍጻሜታት ቐዳማይ፣ 17 - ዜጋታትና ካብ ማእሰርቲ ኣምሊጦም ንሱዳን ኣትዮም። ካልኣይ ድማ፣ 23 ኣባላት ምክልኻል ዝነበሩ 19 ብረት ሒዞም ተጸንቢሮሙና ኣለዉ። እተን ክልተ ዘሕዝና ዘሕዝና ፍጻሜታት ድማ፣ 2- ዜጋታትና ኣብ ዶብ ብጥይት ተቐቲሎም። እቶም 2- ድማ ተወጊኦም ብስለያ ተታሒዞም ኣለዉ።

ክልተ ዘሐጉሱ ፍጻሜታትን ዝርዝራቱን፦

ቀዳማይ፦ ብዕለት 19/ ግንቦት/ 2016 ንክልተ ዋዕሮታት ደቂ-ኣንስትዮ ደሚርካ፣ ዓሰርተ ሸውዓተ (17) ዜጋታትና ካብ ቤት ማእሰርቲ ሃይኮታ ኣምሊጦም ንሱዳን ኣትዮም። እዞም ዓሰርተ ኣርባዕተ (14) እሱራት ንኣስታት 3 ዓመታት ተኣሲሮም ክሳቐዩ ዝጸንሑ እዮም። እቶም ሰለስተ ኣባላት(3) ድማ ኣብ ሓለዋ እሱራት ተመዲቦም ክሰርሑ ከለዉ ሕልናዊ ዕግበት ኣይነበሮምን። ስለዚ ዜጋታቶም ንምድሓን ምስ እሱራት ተረዳዲኦም፣ ንኹሎም ጠርኒፎም ድማ ንሱዳን ኣትዮም ታሪኽ ሰሪሖም ። ይኹን’ምበር ንስግረ ዶብ ኣብ ዘምርሕሉ እዋን ግና፣ ኣብ ዶብ ኤርትራ ከባቢ ተማራት ብስለያ ምዕራባዊ እዚ ተሃዲኖም ጠያይት ዘኒቡዎም፣ ናይ ሞትን ሂወትን ፈተነ ሰጊሮም ብሰላም ንሱዳን ምብጽሖም ብጣዕሚ ተሓጒሶም። ብኣንጻሩ ድማ ሓደ ዜጋ ብጥይት ተወጊኡ ካብኦም ተፈልዩ ብስለያ ከምዝተታሕዘ ስለዘረጋገጹ ብጣዕሚ ከምዝሓዘኑ ይገልጹ።

ኣስማት እሱራት፦ ካብቶም 14 እሱራት ናይ ዓሰርተ ሓደ (11) ከምኡ’ውን ናይ ተወጊኡ ዝተታሕዘ ዝርዝር ኣስማት በጺሑና ኣሎ።

  1. ፊልሞን ወልዳይ። 2. ሳምሶን ሃብተኣብ። 3, ዮናስ ተስፋጼን። 4. ጸጋይ ወልደሃይማኖት። 5. ኣማኒኤል ፍስሃየ። 6. ሰምሃር ኪሮስ። 7. የውሃንስ ተኽለብርሃን። 8. ኤደን ኣስመሮም። 9. ክብሮም ተኽለ። 10. ኤልያስ ተስፋሚካኤል። 11. ንጉሰ ሃብተማርያም እዮም። ናይ ሰምሃርን ኤደንን ብጣዕሚ ክምስገና ዝገበአን ዋዕሮታት እየን። ምኽንያቱ ብዘጋጠመን ተዂሲ ከይሰምበዳ፣ ደኺመን ከይተረፋ ማዕረ ደቂ-ተባዕትዮ መኪተን ንሱዳን ኣትየን። ስለዚ ንትብዓተን ኩልና ክንሕነበሉ ይግባእ።

ኣባላት ስሙር ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ፣ ካብ ማእሰርቲ ንዘምለጡ ዜጋታትና ረኺቦም ምትብባዕን ምትሕብባርን ገይሮምሎም።

ስርዓት ኤርትራ ናይ ፖለቲካ እሱራት ብፍላይ ንምፍታሕ ምሕረት ምእዋጅ ባህሊ ኣይጸንሖን። ብዙሓት ዜጋታትና ኣብቲ ዓቢ ዳንኬራ ዝተገበረሉ ብሩራዊ ኢዮቤልዮ ንቕዋም ዝምልከት፣ ንእሱራት ምፍታሕ …. ወዘተ ሓዲሽ ጉዳያት ክሰምዑ ተመንዮም። ምኽንያቱ ዜጋታትና ፍትሒ ሲኢኖም፣ ንዓመታት ተኣሲሮም ሃለዋቶም ኣብ ዘይፍለጠሉ ደረጃ ኣለዉ። ወለዶም ዝተኣስሩ ኣብ ልዕሊ ኣዴታትን ዝተወልዱን ዝፈጥሮ ቃንዛን ስቅያትን ከቢድ እዩ። ምኽንያቱ ብቓላት ዝተቐናበረ ዘይኮነ፣ ካብ ግዳያት ብቐጥታ ዝሰማዕናዮ መግለጺ ዝተዓዘብናዮ ስምዒታት ንሕልና ዘለዎ ሰብ ብጣዕሚ’ዩ ዝትንክፍ። 

ብቐደሙ ጨካን ባህርያት ዘለዎ ዲክታተር ግና፣ ንሂወት ንጹሃት ዜጋታት ንምጥፋእ ኮነ ኢሉ ስለዝገብሮ ቅንጣብ ሰብኣውነት የብሉን። ንፍትሒ ዝምልከት ኣርእስቲ ኣብ ሽዑ በጺሑ ጸማም’ዩ እዝኑ። ስለዚ ኣብዚ መበል 25 ዓመት ናጽነት ግና ካብ መራሒ ሃገር’የ ዝብል ብግብሪ ዝተሰምዐ ኣዋጅ ምሕረትን ካልእ ሓዲሽ ምዕባሌን ስለዘየለ ናይ ብዙሓት ትጽቢትን ትምኒትን ከም ሃፋ በኒኑ ተሪፉ።

 

23- ኣባላት ምክልኻል ነበር፣ 19 - ብረት ሒዞም ተጸንቢሮሙና።

ኣብ ሰራዊት ዝነበሩ 23 ኣባላት ምክልኻል፣ ነቲ ስርዓት ገዲፎም ናብ ስሙር ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ ተጸንቢሮም ኣለዉ።

ንሳቶም ካብ ክልተ በበይኑ ኣሃዱታት ዝመጹ እዮም። እቶም ዓሰርተ ትሽዓተ (19) ኣባላት ምክልኻል ካብ ትካል ህንጻ ኩባንያ ዓሊ ሙሳ ዝመጹ እዮም። እቶም ኣርባዕተ (4) ድማ ካብ ኣሃዱታት ስለያ እዮም። ብድምር 19 ብረት ሒዞም ክጽንበሩና ኮለዉ፣ ዕጥቃዊ ቃልሲ ከካይዱ ስለዝወሰኑ፣ ኣስማቶም ድማ ክንዕቅቦ መሪጽና። እዚ ዓወት’ዚ ንኹሉ ደላይ ለውጢ ብጣዕሚ ዘሐጉስ ዜና ይመስለና።

ምኽንያቱ፦ ኣባላት ምክልኻል ብጥርኑፍ ምስ ዕጥቆም ክጽንበሩ፣ እሱራት ምስ ሓለውቶም ተረዳዲኦም ከምልጡ ናይ መጀምርያ ኣይኮነን። ብጀካ ዝተገልጹ ካልኦት ዘይተገልጹ ተመሳሳሊ ፍጻሜታት ነይሮም እዮም። ስለዚ እዞም ዝረኣዩ ዘለዉ ዓወታትን ዝስምዑ ዘለዉ ዘሐጉስ ዜናን፣ ምስ ተግባራት ስርዓት ኤርትራ ኣነጻጺርካ ክግምገሙ ይግብኦም። ምኽንያቱ ምስ ግዜ ዝፍጠሩ ዘለዉ ናይ ኣትሓሳስባ ለውጢ ስለዝኾኑ ምዕባሌታቱ ድማ ዓሚቚ ፖለቲካውን ማሕበራውን ትርጉም ኣለዎ ዘብሉዎ ምኽያታት ኣለዉ። ንሳቶም

ብሓደ ወገን ህዝብና ኣብ ልዕሊ ስርዓት ኤርትራ ዘሕድሮ ዘሎ ጽልኣት እናዓበየ ይኸይድ ከምዘሎ የረጋግጽ። ልዕሊ ኹሉ ድማ ነቲ ከፋፊልካ ግዛእ ዝብል ጸረ ሓድነት ህዝቢ ዝኾነ መርዛም ውዲትን ሜላን ህግደፍ ዝሰብርን ዘቃልዕን እዩ። በቲ ካልእ ወገን ድማ ንደምበ ተቓዉሞን፡ ተስፋ ህዝብን ንቓልሱ ዘበርኽን’ዩ። ምኽንያቱ ንዝጸንሐ ጉድለት እምነትን ምጥርጣርን ነቲ መጋረጃ ቐንጢጡ፣ ብኣንጻሩ ምርድዳእን እምነትን እናተሃንጸ፣ ንስርዓት ጠንጢንካ ብእኩብ ናይ ሓባር ስጉምቲ ምውሳድ ኣትሓሳስባ እናበረኸ ይኸይድ ኣሎ።

ስለዚ ብጸጥታውን ወትሃደራውን፣ ብፖለቲካውን ማሕበራውን ኣገማግማ ክምዘን ኮሎ፣ ንቕልውላው ስርዓት ኤርትራ ነዳዲ ዝውስኽ ብጣዕሚ ዘሻቕሎ ምልክት ውድቀቱ ዝሕብር እዩ። እዚ ምዕባሌ’ዚ እቲ ውድዓዊ ኩነታት በሲሉ ንለውጢ ዝዕድም መድረኽ ኣቲና ኣለና። ኣብ’ዚ ዝለዓል መሰረታዊ ሕቶ፣ ከም ደምበ ተቓዉሞ ነቲ ናይ ለውጢ ብሱል ኩነታት መዝሚዝና ንረብሓና ንምቕያር ብሽርክነት ክንሰርሓሉ፣ ዓቕምታትካ ዘወሃህድ ናይ ሓባር መቃለሲ ባይታ ምህናጽ ይግባኣና። ንሱ ድማ ግሉጽነት ተሓታትነትን ዘለዎ ብቕዓት ኣመራርሓን ትካላዊ ኣሰራርሓን ከምዘድልየና ግና ብንጹር ክቕመጥ ይግብኦ።

ምኽንያቱ እሱራት ምስ ሓለውቶም፣ ሰራዊት ምስ ብረቶም ምምላጥ ዳርጋ ይደጋገም ኣሎ። ኣብ እዋን ብረታዊ ቃልሲ ድማ፣ ብተሳታፍነት ህዝብና ካብ ዓበይቲ ከተማታት፣ እሱራት ንብረትን ገንዘብን ይወጽእ ነይሩ። ሕጂ’ውን ተመሳሳሊ ዓወታት ይገሃድ ምህላዉ ንቓልስና ተስፋ ዝህብ ፍጻሜታት ስለዝኾነ፣ ናህሪ ወሲኹ ናብ ህዝባዊ ማዕበል ክንቅይሮ ድማ ካልእ ዓቢ ብድሆ ኣለና።

ዘሕዝን ፍጻሜታት ክልተ ሞይቶም ክልተ ተወጊኦም ተታሒዞም።

ሰላም ኤርትራ ክሳብ ዘይተረጋገጸ፣ ንጹሃት ዜጋታትና ስግረ ዶብ ምኻድ፣ ስርዓት ኤርትራ ድማ ተኲስካ ካብ ምቕታል ኣየቋርጽን’ዩ። ስለዚ ኣብ ክልተ በበይኑ ዕለተ ፍጻሜታት ብጥይት ስለያ ዝተቐትሉ፣ ተወጊኦም ድማ ዝተታሕዙ ንጹሃት ዜጋታት ኣለዉ። ንሳቶም ፦

ተወጊኦም ዝተታሕዙ፦

 

  1.  ፍጹም ሃብተ። ወዲ ዕስራን ኣርባዕተን (24) ዓመት መንእሰይ እዩ። ንሱ ምስቶም 17 ካብ ሃይኮታ ዘምለጡ እሱራት ብሓባር’ዩ ተበጊሱ ። እንተኾነ ግና ጽቡቕ ዕድል ስለዘየጋጠሞ፣ ኣብ ዶብ ሱዳን ከባቢ ተማራት ብዕለት 19/ ግንቦት ብስለያ ምዕራባዊ እዚ ብጥይት ተወጊኡ ተታሒዙ ኣሎ። እቶም ዘምለጡ እሱራት ብሓደ ወገን ንነብሶም ካብ ጽዑቕ ተዂሲ ብምምላጦም ክሕጎሱ ከለዉ፣ በቲ ካልእ መዳይ ድማ ፍጹም ተወጊኡ ከምዝተረፈ ስለዘረጋገጹ ድማ ብጣዕሚ ከም ዝሓዘኑ ይገልጹ
  2. ቶማስ ዮውሃንስ። ብ20/ ግንቦት/ 2016 ምስ ሳልሳይ ርእሱ ናብ ስግረ ዶብ ኣምሪሖም። እንተኾነ ግና ብስለያ ምዕራባዊ እዚ ብዝተተኮሰሉ ጥይት ተወጊኡ ስለዝተታሕዘ ንሆስፒታል ተሰነይ ከምዝተወስደ ይፍለጥ።

ስለዚ ክልቲኦም ንጹሃት ዜጋታትን፣ ንስግረ ዶብ ኣብ ዘምርሕሉ ግዜ ጽቡቕ ዕድል ስለዘየጋጠሞም ትምኒቶም ተቖጽዩ። ምኽንያቱ ብጥይት ስለያ ምዕራባዊ እዚ ተወጊኦም ተታሒዞም። ዉጉኣት ክሓውዩ ጽቡቕ መጻኢ ዕድል ክጽብቕ ሰናይ ትምኒና ክንገልጽ ንፈቱ።

ብጥይት ዝተቐትሉ

ብዕለት 20/ ግንቦት/ 2016 ሰለስተ መንእሰያት ንስግረ ዶብ ብሓባር ይጎዓዙ ነይሮም። ቶማስ ተወጊኡ ክትሓዝ ከሎ፣ እቶም ክልተ ንጹሃት ዜጋታትና ግና ብጥይት ስለያ ከምዝተቐትሉ ተረጋጊጹ ኣሎ። ንሳቶም ድማ፦ 1. ዮናስ የማነ። 2. ፊልሞን ገረሱስ እዮም።

ጸጥታዊ ስግኣት ኤርትራ

 

ጸጥታ ኤርትራ ተረቢጹሉ ዘሎ ጉዳያት፣ ቀዳማይ ብዝሒ መንሰያት ንሱዳን የምልጡ ኣለዉ። ስለዚ ናብ ኢትዮጵያ ንኸይከዱ ኣብ ሱዳን ብሓፈሻ ኣብ ካርቱም ድማ ብፍላይ፣ ብደገፍቱን ሰለይቱን ገይሩ ፍሉይ ጎስጓስ የካይድ ኣሎ። ናይ ገለ ኣስማት ንምቅላዕ፦

ኣብ ካርቱም ዝቕመጡ፦ 1, ክብሮም ሃብተማርያም ኣብ ካርቱም ነዊሕ ግዜ ዝተቐመጠ ሸቃጣይ እዩ። 2, የማነ ጸሃየ ድማ ኣውቲስታ ሚኒ ባስ እዩ። 3, ትርሓስ መንግስተኣብ እንዳ ሻሂ ኣለዋ። ኣብ ካልኦት ከተማታትን መዓስከራት ስደተኛታትን ድማ ከምኦም ኣለዉ።

ዕላምኡ፦ ኣብ ሱዳን ፍሉይ ግፋ ይግበር ስለዘሎ፣ ገለ መንበሪ ዘይብሎም ድማ ንዓዶም ክምለሱ ከምዝኽእሉ ስለዝፈልጥ፣ ወይ ጨውዩ ከእትዎም ዕድል ክረክብ ጸጥታውን ፖለቲካውን ውዲት ዘለዎ ጎስጓስ እዩ። ምኽንያቱ ዜጋታትና ንኢትዮጵያ እንተኸይዶም ውሕስነት ስለዝረኽቡ፣ ብኣንጻሩ ድማ ስርዓት ኤርትራ ነቶም ዝደልዮም ክጨውዮም ዕድል የብሉን። ወይ ተገፊፎም ንዓዶም ምምላስ ከምቲ ዝጽበዮ ቊጽሪ ከምዘይረክብ ስለዝፈልጥ እዩ።

ቦታን ትሕዝቶን ጎስጓሱ ፦ ስደተኛታት ዜጋታትና ብብዝሒ ዝእከቡሉ ቦታ ከም እንዳ ሻሂ፣ እንዳ መግብን ክለባት የተኩሩ። ኣብ ካርቱም ንኣብነት ከም መግቢ ሓምላይ ደሴት ክጥቀስ ይከኣል። ገለ ካብቲ ጎስጓስ ኣነዋሪ፣ ንጽልኢ ዝዕድም ኣብ ዘይምልከቶም ይዛረቡ። ከም ኣብነት ንምጥቃስ ኣብ ኢትዮጵያ ሰላም የለን። ንኢትዮጵያ ዝኸዱ ስለዘይጠዓሞም ንሱዳን መጺኦም ናብ ካልእ ሃገራት ንምስጋር ዝቐለለ እዩ …… ወዘተ ዝብል እዩ።

ካልኣይ ሻቕሎት ጸጥታ ኤርትራ፦ ኣብ ገለ ውድባትን ውልቀ-ሰባትን ዘተኮረ ደቂቕ ጸጥታዊ ምክትታል ክግበር ይእዝዝ። ስለዚ ኣብቲ ንግንባርና ዝምልከት ጥራይ ኣድሂብና ክንገልጽ።

ስርዓት ኤርትራን ጸጥትኡን፣ ንስሙር ደሞክራስያዊ ግንባር ኣብ ረቂቕ መጽናዕትን ጸጥታዊ ውዲትን ካብ ዘእትዎ ሓጺር ግዜ ኣይገበረን። ምኽንያቱ ብጀካቲ ዕዉት ወትሃደራዊ ስርሒታቱ፣ እቲ ብመጽናዕታዊ ሰነድ ዝተገብረ ተደጋጋሚ ምቅላዕ ጽሩውርው ኢሉዎ። ስለዚ ንምንጪ ሓበሬታ ካበይ’ዩ ክፈልጥ ሓያል ጸጥታዊ ውዳቤን ምክትታልን ገይሩ። እንተኾነ ግና ነዚ መደብ’ዚ ከይተዓወተሉ ከሎ፣ ካልእ ተወሳኺ ሕማም መርዘን ዝኾኖ ጉዳይ ተቓሊዑዎ ዝያዳ ዓቢዱ።

ንሱ ከኣ ብዕለት 09,/ ግንቦት/ 2016 ፍሉይ መጽናዕታዊ ሰነድ ብዝብል፣ ኣብ ሞንጎ መሪሕነት ህግደፍን ፖሊስን፣ ምክልኻልን ጸጥታን ዝተራእዩ ግርጭትን ሳዕቤናቱን ብዝብል ኣርእስቲ ተቓሊሑ ነይሩ። ንሱ ድማ ንዘይሕጋዊ ንግድን ሸርፍን ንምቊጽጻር ዝተገብረ ምውህሃድ ዝጎደሎ ወፍርን፣ ብፍላይ ብሓጎስ ኪሻ ኣብ ልዕሊ ነጋዶ ዝወሰዶ ተጋራጫዊ ዘይሕጋዊ ስጉምትን ዘኸተሎ ቅልውላው ሰበስልጣናትን፣ ዘይሕጋዊ ሓዲሽ ናቕፋን ናይ ወጻኢ ባጤራን ንብልሽውና ዘቃልዕ ወጺኡ ከምዝነበረ ዝዝከር እዩ።

እዚ ሚስጥር’ዚ ብምቕልዑ ጸጥታዊ ኣተኩሮኡ ዓብዩ ምህላዉ ንፈልጥ። ምኽንያቱ ኣብ ውሽጢ ሱዳን ንኽከታተሉ ሓዲሽ ኣወዳድባ ገይሩ፣ ባጀት መሳለጥያን ናይ ርክብ ኣገባብን ወዲቡ ዘዋፈሮም ሰለይቲ ኣለዉ። ቅድሚ ሕጂ ዘይገለጽናዮ ክሳብ ዶብ ሱዳን ከይዱ መዓልታት ዝወሰደ ወፍርን ጽዑቕ ተፍትሽን ኣካይዱ ነይሩ። ይኹን’ምበር ኩሉ መደቡ ፈሺሉ ዝኾነ መረጋገጺ ኣይረኸበን።

ስለዚ ኩሉ ገይሩ ምስፈሸሎ ድማ፣ ጸጥታውን ፕሮፕጋንዳውን ጸወትኡ ሕብሪ ቐያይሩ ዝተፈላለየ ኣስማት የጠምቐና ኣሎ። ኣብቲ መጀመርያ ካብ ሰራዊት ኮብሊሎም ዝሸፈቱ ፋሉል እዮም ይብል ነይሩ። ጸኒሑ ኤርትራውያን ኣይኮኑን ሓድነት ህዝብና ንምዝራግ ብወያነ ዝተላእኩ ኣባላቶም እዮም ኢሉና። ሕጂ ድማ ሕሉፍ ሓሊፉዎ ናይ ምስልምና ጥርኑፍነት ንምስፍሕፋሕ ዝሰርሑ እዮም ኢሉና። ብዙሕ ዘገርም ኣይኮነን። ምኽንያቱ ጸጥታ ኤርትራ ኣብ መደባቱ እንተፈሺሉ ዘይልሙድ ገይሩ ስለዝወስዶ ዓቕሊ ጽበት ኣሕዲሩ ሸበድበድ ኢሉ ድማ ትእዛዝ የብዝሕ። ብተግባራቱ ህዝቢ ከምዝነጸሎም ስለዘይእመኑ ደሓን ኣጸቢቖም ይረበጹ የዕለብጡ።

ስሙር ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ በዚ ኣጋጣም’ዚ ዘመሓላልፎ መልእኽቲ፦

 

  1. ተኲስካ ቕተል ዝበሃል ኣዕናዊ ፖሊሲ ስርዓት ኤርትራ ጌና ይቕጽል ምህላዉ ብቑዕ መረጋገጺ ስለዘለዎ፣ ንዝፍጸም ዘሎ ገበን ኣንጻር ሰብኣውነት ኣጥቢቕና ንኹኑኖ።
  2. ኣብ ዜጋታትና ብዘጋጠመ ሞትን ዘይሰብኣዊ ተግባርን ከምዝሓዘነ ብምግላጽ፣ ንስድራ ቤት መወትን ፈተውትን ድማ ጽንዓት ይሃብኩም ንብል። ልክዕ’ዩ ዉጉኣት ኣብ ከቢድ ሽግር ከምዝወደቑ ንግንዘቦ ኢና። ክሓውዩ ጽቡቕ ዕድል ከጋጥሞም ድማ ንምነ።
  3. ሓለውቲ እሱራት ብሰብኣዊ ሕልና ተበጊሶም ንእሱራት ዜጋታቶም ንምድሓን ካብ ቤት ማእሰርቲ ከምልጡ ዝፍጽሙዎ ዘለዉ ታሪኻዊ ኣስተዋጽኦ፣ ክብሪ ዝወሃቦ ዘሐብን ስጉምቲ’ዩ። ስለዚ ኣድናቖትና ገሊጽና ነመስግኖም። ካልኦት ድማ ነዚ ቕዱስ ተግባር ተኸቲሎም ኣሰሮም ክስዕቡ ንጽዉዕ።
  4. ካብ ሰራዊት ኣምሊጦም ኣብ መሳርዕ ዕጥቃዊ ቃልሲ ንዝተጸንበሩ ኣሕዋትና፣ ንዝወሰድዎ ታሪኻዊ ስጉምቲ ብጣዕሚ ስለንሕበነሉ ነመስግኖም። ስለዚ ካልኦት ኣባላት ምክልኻል ድማ ነዚ ኣብነታዊ ተግባር ኣኽቢርኩም ኣሰሮም ክትስዕቡ ንጽውዕ።
  5. ሰራዊት ምክልኻልን ህዝብናን ብሓፈሻ ብምትሕብባር ናብ ህዝባዊ ማዕበል ከተምርሑ፣ ዕድመ ሕሱምን ጨካንን ምልካዊ ስርዓት ንምሕጻር፣ ክሳራ ዜጋታትና ንምውሓድ፡ ሰላም ህዝብና ንምውሓስ ታሪኻዊ ኣስተዋጽኦ ክህልወኩም ብኽብሪ ንጽዉዕ።

ውድቀት ንምልካዊ ስርዓት ኤርትራ!!                        ክፍሊ ዜናን ባህልን

ዘልኣለማዊ ዝኽሪ ንሰማእታትና!!                          ስሙር ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ

መዘኻኸሪ፦ ካብ ህዝብና ቅኑዕ ነቐፌታን ሃናጺ ምኽርን፣ ምትብባዕን ሓገዝን ስለንጽበ ብኣድራሻና ክትሰዱልና ብኣኽብሮት ንሓትት!!

Email: [email protected]

 


Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

Take Action


Upcoming Events

View all Events

Leaderboard

Ephrem Mehari 1
+485sc earned social capital
Ephrem Mehari 1
+485sc earned social capital

Poll

What type of movement would be more effective in Eritrea?