Articles

       ብትኽክል ጸላእቱ ዘይፈለጠ ተቃላሳይ ናበይ ከም ዝትኩስ'ዩ ዝጠፍኦ

ሓደ ተካሳይ ክትኩስ እንተድኣኮይኑ ኣብ ቅድሚኡ ዝተተኽለ ዕላማ ወይ ድማ ብንጹር ዝተለለየ ጸላኢ ክህሉ ኣለዎ። ካብዚ ወጻኢ ዝግበር ተኽሲ ግን ብጌጋ ጥራይ ዩ ክኸውን ዝኽእል። ናብቲ ቀንዲ መበገሲ ጽሑፈይ ክምለስ ንሱ ድማ ብዛዕባ ህግደፋውያን ኣብ ሃገረ ኢስራኤል ዩ ክኸውን። እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣብዚ ሰዓት ዚ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ብመልክዑ ዝተፈላለየ ዝመስል ግን ድማ ሓደ መልእኽትን ትሕዝቶን ዘለዎ ኣሸብሮ ይገብሩ ከም ዘለዉ ኩላትና ብዓይንና ንሪኦ ዘለና ከም ጽሓይ ብርሃን ዝደመቀ ሓቂ ዩ። ቀንዲ መልእኽቲ ናይዚ ዝገብርዎ ዘለዉ ህውከት ወይ ኣሽብሮ ድማ ብፍላይ ኣንጻር ደለይቲ ፍትሒ ከምኡ ውን ኣንጻር ኤርትራውያን ሓታቲ ዑቅባ ኣብ ኢስራኤል ንመሰሎም ንምርግጋጽ ዘካይድዎ ዘለዉ ቃልሲ ንምጉንዳብ ዝቀንዐ (ዝዓለመ)እዩ። ስለዝኮነ እምበኣር ኩሉ ኤርትራዊ ተቀማጢ ሃገረ ኢስራኤል ብፍላይ ክኣ ደምበ ተቃውሞ ክነቅሓሉን ንምፍሻሉ ድማ ብዕቱብ ክሰርሕን ይግባእ።

ከም ዝፍለጥ ኣብ ዝሓለፉ ኣርባዕተ ሓሙሽተ ዓመታት እዚ ተቃላሳይ ንፍትሒ ብዘየገድስ ፍልልይ ስነሓሳብ ኣብ ሞንጎና ኩላትና የሕዋት ኢና፡ እቲ ፍልልይ ቀዲሙ ዝተረደኦን ደንጉዩ ዝርድኦን ዩ ክኸውን ዝኽእል ብምባልን ድሓር ክኣ ከምቲ ባኒ ክትሰርሕ እንተድኣኮይንካ ሓርጭ ዘድልየካ፡ ክትቃለስ እንተድኣኮይንካ ውን ህዝቢ ግድን ዩ ከድልየካ ካብ ዝብል ሃብታም ዝኾነ ኣተሓሳስባ ተበጊስና፡ማለት ብርዲኢት ኣይኮኑን ዝገብርዎ ዘለዉ፡ብጸገሞም ዮም፡ ስኣን ፍልጠቶም ዮም፡ ዋላ ሓደ ዘይፈልጥ ህዝቢ ድማ ናብ እግሩ ዩ ዝትኩስ፡ ብምባል ብዘይምግናን ኣፍኪስና ኢና ሒዝናዮ ጸኒሕና።ሕጂ ክንጥምቶን ክንመዝኖን ከለና ግን ፈጺምና ፈጺምና ኣብ ልዕሊኦም ጌጋ ስእልን ኣናብባን ኢና ሒዝና ጸኒሕና፡ ስለምንታይ ለይባን ተቀባሊ ለይባን፡ ቀታልን ተሓባባርን፡ተካስን መዋልን ኩሎም ሓደ ዮም።ብዓንዳ ርእሱ ውን  እዚኣቶም ደገፍቲ ወይ ድማ ተደናገጽቲ ህግደፍ ዘይኮኑ እቲ ብቀንዱ(ኦርጂናል) ህግደፍ እዮም።ብመሰረቱ ንሕና ኢና ተጋጊና እምበረይ ህግደፍ ዝባሃል እኮ እዚኣቶምን ከምኣቶም ዝኣመሰሉ ብጀካ ታ ንውልቖም ንግዜኡ ዝበልዕዋ ካልእ ዘየገድሶም ካብ ኣፍንጭኦም ኣርሒቆም ዘይሓስቡ ናቶም ፕሮግራም ዘይብሎም ኣብ ጫማ እንዳማቶም ዝጛዓዙ፡ ኣብ ዝተዳለወሎም ዳስ ጥራይ ምስዕሳዕ ዝፈልጡ ብሃማት ተኣኻኺቦም ዝሰርሕዎ ወይ ዘቀምዎ ጉጅለ ዩ ህግደፍ ዝባሃል። ስለዚ እምበኣር ኣዚኣቶም ተደናገጽቲ ዘይኮኑስ እቲ ቀንዲ ህግደፍ ካብ ኮኑ፡ ምስ ዚኣቶም ምድንጋጽ ዝባሃል ጨሪሹ ክተርፍ ኣለዎ።ስለዚ ከም ተቃላሳይ ጥራይ ዘይኮነ ከም ዝኾነ ባእታ ውን ሓዲኡ ክትከውን ዩ ዘለካ መስለኒ።ክልቲኡ ብሓንሳብ ክትከውን ግን ዝካኣል ኣይኮነን ዉዑይ ወይ ዝሑል፡ ተጣባቂ መሰል ደቂሰባት ወይ ተቃላሳይ ምኻንካ ብንጹር ምፍላጥ የድልየካ። ኣብ መወዳእታ እምበኣር ንሕና ተቃለስቲ ክሳብ ዝኾናን ጸላኢና ብንጹር ክሳብ ዝፈለጥናን ኣነጻጺርና ክንትኩስ ይግባእ።እቲ ተኽሲ ድማ ኣድማዒን ዕላምኡ ዘይስሕትን መታን ክኸውን ኣብ ሕጊ ዘትከለ መራሕን ተመራሕን ዘለዎ፡ ተኽሲ ክኸውን ይግባእ።ኣብ ዕላማ ሓወይ የለ ኣደይ የለ፡ኣንጻር ዕላማኻ ደው ንዝበለ ክትኣልዮ ወይ ክኣልየካ ኣለዎ። እዚ ደለይቲ ፍትሒ ኢና እናበሉ ኣንጻር ፍትሒ ድማ ይኸዱ ዝብል ቅኑዕ ዝመስል ግን ድማ ሕሳባትካ ከይትሰርሕ ማሕለኻ ኮይኑ ዝሕልኸካ መበገሲኡ ዘይፍለጥ ሕሱር ሽቀጥ ብዝግባእ ነቂሕናሉ ስለዝኾና ይኣክል(enough is enough)።

ስለዚ እምበኣር  ደሞክራስያውያን ኣይኮኑን መሰልን ክብርን ደቂ ሰባት ኣይሕልዉን ከይብሉና ብምባል ክብርና እናተቀንጠጠን መሰልና እናተገፈን ሱቅ ኢልና ክንርኢ ስለዘይብልና ንሰላም ብሰለማዊ ንጎነጽ ብጎበጽ ክንገጥሞ ኣለና ዝብል ርኢቶ ዩ፡ ዘለኒ።

መሰረታዊ ነገር ግን  ንሕና ክንገብሮ ዘለና ነገር እንተድኣሃልዩ እዚ ስርዓት እዚ ኣብ ዓድና ምንባር ከሊኡንስ ሕጂ ድማ ኣብ ዝተሰደድናዮ መጺኡ ሰላም ይኸልአና ከም ዘሎ ብስእልን ቪድዮን ጭብጥን ዝተሰነየ ጥርዓን ናብ ዝምልከቶ ኣካል ክነረክብ ይጽናሓለይ ዘየድልዮ ግዜ ዝበጻሕና ኮይኑ ይስማዓን።

እዚ ዘለናዮ ግዜ መን ቅኑዕ  ኣሎ ዘይኮነ መን ሓበሬታ ቀዲሙ ስከዝኾነ ከምኡ እንተድኣጌርና ዓቢ ፖለቲካዊ መኽሰብ ክንረኽበሉ ንልእል ኢና ዝብል እምንቶ ኣለኒ። ብዓቢኡ ድማ ንንወስዶ ኣክሽን መንጸፍ ወይ ድርዒ ክኾነና ይኽእል ዩ ዝብል ሓሳብ ዩ ዘለኒ።

ክብርና ክምለስ ሓቢርና ንቃለስ!!!

ዓወት ንተቃለስቲ ሓርነት።

 ሓየሎም ዳንኤል 

ሓ.ኤ.ፍ ዞባ እስራኤል

04-06-2018

 

Take Action


Upcoming Events

View all Events

Leaderboard

Ephrem Mehari 1
+485sc earned social capital
Ephrem Mehari 1
+485sc earned social capital

Poll

What type of movement would be more effective in Eritrea?