ምክትል ተለንተ ማዕርግ ዝነበሮ ኣባል ፖሊስ ዞባ ማእከል ሞይቱ ተረኺቡ

ሓምለ, 19/2016

 

ናይ ምክትል ተለንተ ማዕርግ ዝነበሮ

ኣባል ፖሊስ ዞባ ማእከል ሞይቱ ተረኺቡ፣

 

ሓደ ወትሃደር ኣባል ፖሊስ ዞባ ማእከል ምዃኑ ዝተረጋገጸ ናይ ምክትል ተለንተ ማዕርግ ዝነበሮ ኣብ ከባቢ መሰልጠኒ ኮለጅ ንግድን ስነቊጠባን  ዝርከብ ቦታ ሓልሓለ በዕለት 13, ሓምለ/ምኽንያቱ ብዘይተፈልጠ ሓደጋ ሞይቱ ከምዝተረኽበ ካብ ወኪል ስሙር ደሞክራሲያዊ ግንባር ኤርትራ ዝመጸና ሓበሬታ ኣረጋጊጹ።

እዚ ንግዜኡ ስሙ ንደገ ክይወጽእ ዘይደለይዎ ፣ ምክትል ተለንተ ሓላፍነት ተዋሂቡዎ ዝነጥፈሉ ዝነበረ ናይ ስራሕ መደብ ኣብ ክፍሊ ገበን ምርመራ ምንባሩ እቲ ዝመጸና ሓበሬታ ኣብሪሁ።

ኩነታት ኣቀታትላ ናይ’ዚ ሞይቱ ዝተረኽበ ኤርትራዊ ዜጋ ንምፍላጥ ብወገን ስሙር ደሞክራሲያዊ ግንባር ኤርትራ ዝኣክል ጻዕሪታት ኣካይዱ ክሰልጦ ኣይከኣለን። ብወገን ክልተ ቤት-ጽሕፈታት ፖሊስውን ዛጊት ብዛዕብኡ ዝሃቡዎ መግለጺ የለን። ኣብዚ ክሳብ ሕጂ ጸገም ኮይኑ ዘሎ ቤት-ጽሕፈት ፖሊስ ዞባ ማእከልን፡ ማእከላይ ቤት-ጽሕፈት ፖሊስ ኤርትራን ብሓባር ተወሃሂዶም ዘይምስርሖም እዩ።

ተሓቲቶም ዝህብዎ መልሲውን ከከም ዝመስሎም ኮይኑ ፖሊስ ዞባ ማእከል ነጽንዖ ኣለና ክብል ከሎ ቤት-ጽሕፈት ፖሊስ ኤርትራ ድማ መዋቲ ሕክምናዊ መርመራ ተኻይድሉ ኣብ ኣፍልቡ ከቢድ ማህረምቲ ከም ዝነበሮ ይሕብር። እቲ ነጽንዖ ኣለና ዝበለ ኣይሰርሐን መታን ከይበሃል ንመጥዓሚ ቃል ምኽንያት ዘቕርብ ዘሎ ይመስል። እቲ ውጽኢት ናይ ሕክምና መርመራ ዝሕብር ዘሎውን ገለ ካብቲ ዘጽንዕዎ ከም ፍረ ጻዕሮም ተቖጺሩ ርድኢት ናይ ካሎኦት ንምድዕዓስ ዝዓለመ ይመስል።ኣብ ከርሰ ነገር ናይቲ ጉዳይ ተመሊስና ምስ እንመራመር ግን ኣብ ዓዲ ህ.ግ.ደ.ፍ. ብኸምዚ ኣገባብ ኣቀታትላ ክንደይ ንጹሃት ዜጋታትና ህይወቶም ከምዝሰኣኑ እዩ ዘዘኻኽረና።

ስለዚ ኣብ ሕግን ቅዋምን ዝጐደሎ ሃገር ፍትሒ ክህሉ ከምዘይክእል ከም ውሁብ ወሲድና እቲ መሓዉር ናይቲ ስርዓት ኮይኑ ዘገልግል ጸጥታዊ ትካላት ንባዕሎም ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ተግባራት ተዋፊሮም ካብቶም ዝቕንጽሉ ስለዝኾኑ ንሶም ኣጽኒዕናዮ ኢሎም ዘምጽእዎ ሓበሬታታት ተቐባልነት የብሉን።

ምኽንያቱ እቲ ኣብ መደምደምታ ዝዓልብሉ ባይታ ድማ ሰፊሕ መጽናዕቲ ኣካይድና ብሓላፍነት ዝሕተተሉ ኣካል ብጭቡጥ ክብጻሕ ኣይተኻእለን ብምባል ከምዝዕጾ ከይደቀስካ ዝሕለም ጉዳይ እዩ። ህዝቢ ኤርትራ ዋላኳ ኣፉ ከፊቱ ዓው ኢሉ ክዛረበሉ እንተዘይከኣለ፣ እዚ ኩሉ መይቱ ተረኺቡ ብሃንደበት ሞይቱ ዝብል ብኣጠቓላሊ ናይቲ ስርዓት ተግባራት ምዃኑ ይፈልጥ እዩ።

እዚ ግዳይ ሞት ኮይኑ ዘሎ ምክትል ተለንተ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ምስ ናይ 2 መደበር  ሓላፊ ምክልኻል ገበን ኣቶ ሩፋኤል ወልደማርያም ተሃላሊኾም ኣብ ብሓባር ክሰርሕሉ ዘይክእልሉ ደረጃ በጺሖም ከምዝነበሩ እቲ ዝመጸና ሓበሬታ ብተወሳኺ ኣብሪሁ። በዚ ምኽንያት ድማ እዚ ተጠቒሱ ዘሎ ምክትል ተለንተ ካብቲ ዝነበሮ ናይ ስራሕ መደብ ናብ ካልእ ንኽቕይሮ ንኣዛዚ ፖሊስ ኤርትራ ኮሎኔል መሓሪ ጸጋይ ጥርዓን ኣቕሪቡ ከምዝነበረ ክረጋገጽ ተኻኢሉ።

ይኹን’ምበር እቲ ቀንዲ ጠንቂ ናይቶም ዝርኣዩ ዘለዉ ሽግራት ኣብ ውሽጢ ኩሉ ምምሕዳር ፖሊስ ብሰንኪ ክቱር ጉቦን ብልሽውናን ምጥፍፋእን ገኒኑ ነንሓድሕዶም ኣብ ምዉድዳርን ምትህልላኽን ከምዝሽመሙ ኮይኖም እዮም።

ስለዚ ብሰንኪ’ዚ ኣብ ውሽጢ ሓለፍቲ ገበን ምርመራ ፖሊስ ተባሪዑ ዘሎ ግርጭት ንዝያዳ ሓለፋን ጉቦን መን ዝያዳ ዓማዊል ወነነ ዝኸይድ ዘሎ ውድድር ዘንቀሎ ምዃኑ ክፍለጥ ተኻኢሉ። ብኡ መጠን ናይ ስራሕ ምትእትታዋት ምንዕዓቕ ዘይምክብባር ኣብ ጥርዙ በጺሑ እንሆ ሎሚ ናብ ቃልዕ ወጺኡ ይርከብ።

ኣብ መደምደምታ ንስድራ-ቤት መዋቲ ጽንዓት ይሃብኩም እናበልና እቶም ብትብዓትን ኣብ ውሽጢ መስመር ጸላኢ ኣትዮም ጭቡጥ ሓብሬታታት ዘስንቑና ዘለዉ ኣሃዱታት ስሙር ደሞክራሲያዊ ግንባር ኤርትራ ሓበን እናተሰምዓና ምጐስና ከነመሓላልፍ ንፈቱ።

ዜናን ባህልን ስሙር ደሞክርሲያዊ ግንባር ኤርትራ

 

Police--Lieutenants-of-Maekel-zone-found-dead-P1.gif

Police--Lieutenants-of-Maekel-zone-found-dead-P2.gif


Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

Take Action


Upcoming Events

View all Events

Leaderboard

Ephrem Mehari 1
+485sc earned social capital
Ephrem Mehari 1
+485sc earned social capital

Poll

What type of movement would be more effective in Eritrea?